Indagine shock di MDC. Donne e stranieri i più indebitati d’Italia